Årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Lycksele Travsällskap kallar till årsmöte den 25 februari 2023. Formell kallelse och dagordning kommer inom kort. Medlemmar kommer även få kallelsen hemskickad.

Varmt välkomna till årsmöte 2023!

Datum: Lördag 25 februari

Tid: 17:00

Plats: Ansia konferens för själva mötet sen går vi över till Lilla Hotellet för middagen.

I år blir upplägget för årsmötet lite annorlunda. Vi kommer genomföra årsmötet utifrån sedvanlig dagordning för att sedan förflytta oss 50-100 meter till en festlokal där vi kommer äta middag tillsammans och sedan ha en helkväll med trevligheter.

OSA senast 10 februari till styrelsen på info@lyckseletravet.com. I anmälan uppger ni även om ni önskar specialkost och i så fall vilken.

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen skriftligen senast  17 februari till svea.eckerskog@lycksele.travsport.se

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman.
 3. Val av två personer jämte ordförande justera stämmans protokoll och att tillika vara rösträknare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 6. Styrelsens årsredovisning.
 7. Revisorernas berättelser.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt till styrelsens förslag till vinstdisposition. 
 9. Frågan om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöterna och verkställande tjänsteman.
 10. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och revisorsuppleanter. 
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.
 12. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
 13. Utseende av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
 14. Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande.
 15. Från styrelsen hänskjutna förslag.
 16. Ev ärenden enligt § 7, 10, 29, 30
 • 29 Stadgeändring
 • 14 ordinare föreningsstämma hålls senast före april månads utgång varje år, på tid och plats som styrelsen bestämmer.
 • Höstmöte ska hållas under fjärde kvartalet,
 • Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna så beslutar eller då minst 1/3 av medlemmarna, med angivande av ärenden, begär sådan stämma.

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Visst har ni kommit ihåg att betala medlemsavgiften på 100 kr?
Annars kan du göra det på bankgiro 202-6516 eller Swish 1236837918